Algemene voorwaarden

De kunstwerken geleverd door Galerie DNK worden alleen verkocht of uitgeleend nadat de klant kennis heeft vernomen van de Algemene Voorwaarden.

Bezorging kunstwerken bij verhuur of aankoop

Bij Galerie DNK heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen om het kunstwerk op te halen op de locatie in Dorst (Noord-Brabant) of te kiezen voor bezorging. De bezorging binnen Nederland is gratis bij een bedrag boven de 1200,- euro.  M.u.vv de Waddeneilanden, werken zwaarder dan 70 kilo of waarvan de afmetingen groter zijn dan 2 meter. Bij een bedrag onder de 1200 euro zullen de verzendkosten worden mondeling of schriftelijk worden besproken voor de verhuur of verkoop.

De betalingsmethode bij aankoop of verhuur van de kunstwerken

Wanneer de klant de Order schriftelijk of mondeling akkoord is gegeven door de klant wordt door Galerie DNK overlegt met de klant welke betalingsmethode gehanteerd zal worden. Op factuur, vooruitbetaling of contant bij aflevering. Huurbedragen dienen per maand voldaan te worden.

Wanneer de betaling uitblijft is Galerie DNK gerechtigd de kunstwerken op te halen en de extra gemaakte transport kosten in rekening te brengen. Daarnaast blijft de betalingsverplichting van kracht. Als de klant niet volledig of niet voor de in herinnering gestelde datum van de betaling heeft betaalt, Heeft Galerie DNK het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant door te berekenen.

Optie op een kunstwerk

Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een kunstwerk kan waarop een optie geldt kan niet door Galerie DNK zonder akkoord van de optie houder aan een derden worden verkocht.

Niet tevreden? Geld terug garantie

Galerie DNK hanteert de niet-goed-geld-terug garantie bij directe aankoop boven de € 50,- en bij huurbedragen hoger dan €40,-  per maand. De klant dient Galerie DNK binnen 3 dagen na de levering van het kunstwerk telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen als besloten wordt het kunstwerk niet te willen kopen. Het betaalde bedrag wordt terug gestort op rekening van de klant.

Huurperiode kunstwerken Galerie DNK

De huurperiode van kunstwerken bij Galerie DNK is 6 maanden, ingaande op datum van bezorging of plaatsing. Voor de afloop van de huurperiode neemt Galerie DNK contact op met de klant. De klant is dan de eerst gerechtigde om het kunstwerk aan te kopen, Wanneer de klant kiest voor aankoop worden de huurkosten afgetrokken van de aankoopwaarde. Als wordt gekozen door de klant om het werk niet aan te kopen maakt Galerie DNK een afspraak op het kunstwerk te retourneren.

Wanneer de klant geen mogelijkheid ziet om het kunstwerk aan het einde van de uitleenperiode te retourneren dient hij minimaal 1 week voor de aanvang van de periode contact op te nemen met Galerie DNK. Indien het werk niet tijdig wordt geretourneerd kan Galerie DNK het werk als gekocht beschouwen en is Galerie DNK gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het kunstwerk, zoals aangegeven op de factuur.

Workshops en evenementen Galerie DNK

Afwezigheid van een kandidaat tijdens een workshop of evenement ontheft wederpartij niet van betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op gedeeltelijke restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer door Galerie DNK een workshop of evenement wordt georganiseerd is het mogelijk om deze te cancellen, hiervoor dient wel 7 dagen voor de workshop of het evenement schriftelijk,  Galerie DNK op de hoogten te worden gesteld. In overleg kan een evenement of workshop kosteloos worden verzet naar een anderen datum en/of tijd.

Aansprakelijkheid

Bij ontvangst dient de klant het werk zelf grondig te inspecteren op fouten en/of gebreken.  De klant dient een melding te maken binnen 72 uur aan Galerie DNK. Galerie DNK of de kunstenaar blijft eigenaar tot de laatste betaling van het kunstwerk is voldaan. Het is verboden de kunstwerken te reproduceren
.
Bij verhuur mag de klant de werken niet elders ten toon stellen, aan een derden verhuren of de werken zonder aan galerie DNK te vermelden de werken verplaatsen. Hiervoor dient schriftelijk een adres wijziging gemeld te worden.

Zorgvuldigheid verhuur van kunstwerken

De klant dient na levering van het kunstwerk hier zorgvuldig mee om te gaan. Het kunstwerk mag niet in een vochtige ruimte geplaatst worden en niet direct in contact met zonlicht staan. Bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van de kunstwerken is de klant verplicht schriftelijk een melding te maken aan Galerie DNK. Daarnaast is het niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren dan wel zelf uit te voeren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de kunstwerken door nalatigheid. Voor klachten over een kunstwerk die niet in eigenbeheer zijn zal Galerie DNK de klant doorverwijzen naar de desbetreffende kunst aanbieder.

Kunst Kadobon

Iedere kunst kadobon is voorzien van een persoonlijke naam, data en eventueel een uniek nummer. De klant dient de kadobon zelf goed te bewaren. In het geval van diefstal kan er geen vergoeding plaatsvinden daaronder wordt ook verstaan het gebruik van een onbevoegde derden of verlies. Alleen een originele kunst kadobon uitgegeven door Galerie DNK kan gebruikt worden en is na uitgifte onbeperkt geldig.